Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad.

De medezeggenschaps-raad bespreekt met het bestuur onderwerpen die de school en het schoolbeleid betreffen.

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding).

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden, oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht wil zeggen dat het schoolbestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd. Afhankelijk van het onderwerp heeft of de oudergeleding of de personeelsgeleding of beide instemmingsrecht.

Bij het adviesrecht geldt dat het schoolbestuur een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. De MR heeft dus de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het schoolbestuur en het beleid binnen de school.

De MR op Montijn bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de Medezeggenschaps-raad.

Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van 3 jaar. Een lid van de MR treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar.

Er wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd.

De MR staat altijd open voor vragen en/of suggesties. Ook zijn de vergaderingen van de MR vrij toegankelijk. Wel is het prettig als u van te voren dit aangeeft, daar er soms onderwerpen worden behandeld die onder embargo vallen.

Op dit moment hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

 • Nienke van Maurik (voorzitter)
 • Marian Willems
  ouder
 • Linda Romviel
  ouder
 • Anouk Vesters
  personeelslid
 • Ivo Vossen (secretaris)
  personeelslid
 • Elke Roeleven
  personeelslid

Contactadres: mr@mkc-montijn.nl

Voor meer informatie omtrent de MR verwijzen wij u graag naar de Schoolgids.

< Basisschool